Pirkimo taisyklės

 • 1. Bendrosios nuostatos:

  1.1. Šios Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato Pirkėjo ir UAB „Grantus“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje www.dovanukambarys.lt (toliau – Elektroninė parduotuvė). Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių taisyklių taikymu.
  1.2. Pardavėjas turi teisę daryti taisyklių pakeitimus. Pirkėjui taikomos pirkimo momentu galiojančios Taisyklės.
  1.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas nesusipažino su parduotuvės taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo sudaryta.

  2. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymo momentas:

  2.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje išsirinkęs prekes bei suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo ardesą, pasirenka pristatymo būdą ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Pirkti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.
  2.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartis yra saugoma UAB „Grantus“.

  3. Pirkėjo teisės ir pareigos:

  3.1. Pirkėjas, vadovaudamasis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais, turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje.
  3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos, vadovaujantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo“.
  3.3. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka naudodamasis savo internetine bankininkyste, į kurią patenkama per mokėjimai.lt (paysera) sistemą, arba atlikdamas mokėjimą per kitas mokėjimo sistemas. Grynais galima atsiskaityti tiktai Pirkėjui atsiimant prekę Grantus salonuose.
  3.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
  3.5. Pirkėjas privalo naudotis elektronine parduotuve pagal paskirtį, nekenkdamas jos darbui ir stabiliam veikimui.
  3.6. Pirkėjas privalo laikytis visų taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų reikalavimų.

  4. Pardavėjo teisės ir pareigos:

  4.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
  4.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
  4.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias taisykles, paskelbdamas jas elektroninės parduotuvės tinklapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.
  4.4. Pardavėjas turi visas taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
  4.5. Pardavėjas privalo sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.
  4.6. Pardavėjas privalo pristatyti Pirkėjui jo užsakytas prekes, užsakyme Pirkėjo nurodytu adresu, bei laiku.
  4.7. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą arba neturint prekės analogo, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 7 darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepristatymą.
  4.8. Pardavėjas privalo saugoti Pirkėjo pateiktus duomenis ir naudoti juos tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.

  5. Atsiskaitymas už prekes:

  5.1. Pirkėjas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš Elektroninėje parduotuvėje nurodytų būdu:
  5.1.1. Apmokėjimas bankiniu pavedimu pagal išankstinę apmokėjimo sąskaitą – tai išankstinis apmokėjimas už prekes, pagal Pardavėjo atsiųstą išankstinio apmokėjimo sąskaitą. Pirkėjas, pasirinkęs šį apmokėjimo būdą bei atlikdamas mokėjimą, privalo nurodyti išankstinės sąskaitos numerį;
  5.2. Pardavėjas imasi vykdyti užsakymą tik tada, kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už pasirinktas prekes.

  6. Prekių pristatymas:

  6.1. Minimali vieno užsakymo prekių suma yra neribojama.
  6.2. Prekes Pirkėjo sąskaita pristato transporto įmonė (kurjerių tarnyba) arba Pardavėjo atstovas.
  6.3. Pirkėjas sutinka, kad išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant apie tai informuoti Pirkėją bei nurodyti prekių pristatymo terminą.
  6.4. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 5 darbo dienas (jei nenurodyta kitaip) nuo gauto apmokėjimo už prekes bei prekių transportavimą, jei prekės yra Pardavėjo sandėlyje. Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per nurodytą terminą, ypač jei užsakomos prekės nėra Pardavėjo sandėlyje. Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvoje, įskaitant Kuršių Neriją (taikoma papildoma priemoka).
  6.5. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių svorio, tūrio, matmenų, todėl galutinę kainą pamatysite tik suformavę užsakymą.
  6.6. Apie prekių išsiuntimą Pardavėjas praneša Pirkėjui pranešime el. pašto adresu, Pirkėjo nurodytu registracijos formoje. Atitinkamai Pirkėjas, sudaręs pirkimo –pardavimo sutartį, įsipareigoja kiekvieną dieną tikrinti minėto el. pašto dėžutę, iki bus gautas pranešimas dėl prekių pristatymo.
  6.7. Prekių, kurių svoris viršija 30 kg., iškrovimu privalo pasirūpinti Pirkėjas.
  6.8. Prekės pristatymo metu Pirkėjas ar Pirkėjo atstovas privalo kartu su transporto įmonės arba Pardavėjo atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.
  6.9. Pastebėjus pakuotės siuntos pažeidimus, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimų, Pirkėjas ar Pirkėjo atstovas privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą nurodyti siuntos pristatymą patvirtinančiame dokumente.
  6.10. Nustačius prekių kiekio ir/ar kokybės ir/ar asortimento neatitikimą (-us), Pirkėjas ar Pirkėjo atstovas privalo nepriimti siuntos. Tokiu atveju transporto įmonės atstovas kartu su Pirkėju ar Pirkėjo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame pažymi rastus pažeidimus.
  6.11. Pirkėjui ar Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius siuntos pristatymą patvirtinantį dokumentą be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos tinkamai atliktos.
  6.12. Prekes, pristačius Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau, kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių nepristatymu ar pavėluotu pristatymu.

  7. Prekių grąžinimas:

  7.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo“, 2001 m. birželio 29 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.
  7.2. Nusipirkęs netinkamos kokybės prekę, Pirkėjas turi teisę grąžinti tokią prekę Pardavėjui per 7 (septynias) darbo dienas nuo jos pristatymo Pirkėjui dienos. Tokiu atveju netinkamos kokybės prekė nemokamai pakeičiama į kokybišką prekę arba Pirkėjui grąžinami sumokėti pinigai, jei nesusitariama kitaip.
  7.3. Jei Pirkėjas yra nepatenkintas gautos prekės matmenimis, forma, spalva, modeliu ar atitinkamų prekių komplektiškumu (išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas išimtis), prekė keičiama ar priimama iš Pirkėjo per 14 dienų terminą nuo prekių pristatymo. Prekė grąžinama Pirkėjo sąskaita.
  7.4. Jei Pirkėjas atsisako pirkimo-pardavimo sutarties, kaip tai numato Sąlygų 3.2 p., prekės grąžinamos Pirkėjo sąskaita per 15 dienų nuo Pirkėjo pranešimo raštu apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą.
  7.5. Prekių keitimas arba grąžinimas atliekamas gavus iš Pirkėjo prašymą, kuriame turi būti nurodoma kas grąžinama ar keičiama, užsakymo numerį bei nurodoma grąžinimo arba keitimo priežastis.
  7.6. Tais atvejais, kai prekės keičiamos ir tokio keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas privalo sumokėti tokį kainų skirtumą. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą banko sąskaitą. Tais atvejais, kai Pardavėjas negali pakeisti prekės, nes neturi reikiamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.
  7.7. Visais atvejais Prekės privalo būti grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje kartu su prekės dokumentais (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei buvo pateikta kartu su preke). Grąžinant būtina pridėti originalią PVM sąskaitą faktūrą, kurią Pirkėjas gavo su siunta, jei grąžinamos visos pagal atitinkamą PVM sąskaitą faktūrą patiektos prekės. Jei grąžinama dalis prekių, pateikiama PVM sąskaitos faktūros kopija, ir ranka pildyta ir pasirašyta pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymo pranešimo forma, kurioje būtina nurodyti atsisakymo priežastį (formą galite rasti čia)
  7.8. Už grąžinamo daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu daiktas nėra sukomplektuotas ir/ar tinkamai supakuotas, Pardavėjas nepriima grąžinamo daikto.
  7.9. Pirkėjas galės pasinaudoti savo teise grąžinti prekę, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos ( tiek prekė, tiek jos pakuotė). Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais.
  7.10. Prekės grąžinamos adresu :
  UAB “Grantus”
  Savanorių pr. 339B
  LT-50119 Kaunas

  8. Atsakomybė:

  8.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
  8.2. Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.
  8.3. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų internetinius tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą.
  8.4. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekės dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
  8.5.Už pirkimo pardavimo sutarties , sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  8.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

  9. Informacijos siuntimas:

  9.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu
  9.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo Elektroninės parduotuvės nurodytu adresu.

  10. Baigiamosios nuostatos:

  10.1. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose, pagal Pardavėjo registruotos buveinės vietą.  

 • Prenumeruok ir laimėk

  Informacija